2.1 Az intézmény alaptevékenysége, feladat-és hatáskörei

Költségvetési szerv megnevezése

Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon

Székhelye: 8660 Tab, Kossuth L. u. 107.

 

Alapító Okirata:

Okiratszám: II/6333-6/2020/PKF

Kelte:

2020. szeptember 15.

 

Alapító és irányító szerv neve, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

1054 Budapest, Akadémia u. 3.

 

Középirányító szerv neve és székhelye:

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

 

Fenntartó szerv neve és székhelye:

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

 

Működési köre, illetékessége:

Somogy megye

A költségvetési szerv feladata:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 66. §-a

alapján nyújtott szakosított ellátás.

Tevékenysége:

a, Alaptevékenysége: ápolást-gondozást nyújtó intézmény.

 

Az intézmény típusa: pszichiátriai betegek otthona, értelmi fogyatékos személyek ellátását biztosító részleggel, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, valamint idősek otthona.

-       Azon krónikus pszichiátriai betegek ápolása-gondozása, akik az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotúak, akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, és egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek.

-       Azon 18. életévét betöltött fogyatékos személyek ellátása, akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség.

-       A rehabilitációs intézményben azon 18. életévét betöltött pszichiátriai betegek elhelyezésének biztosítása, akik rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szorulnak és utógondozásukra nincs más mód, és akiknek az egészségi, az pszichés, a mentális, a szociális állapota a rehabilitáció több területén, együttesen zajló, komplex, átfogó segítséget igényel és ennek hatékony megoldása ambuláns formában vagy más intézményi keretek között nem valósítható meg.

-       Az idősek otthonában a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ellátása.

-       A napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglet hiányában is az előző pontban meghatározott személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója ellátása.

-       Azon 18. életévét betöltött személyek ápolása-gondozása, akik betegségük vagy fogyatékosságuk miatt nem tudnak önmagukról gondoskodni és a gondozási szükségletük napi 4 órát meghaladó, ha ellátásuk más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

-       Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása.

-       Az intézményi jogviszonyban álló személyek teljes körű ellátásának biztosítása, meglévő képességeinek szinten tartása és fejlesztése.

-       az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli foglalkoztatása az intézmény szakmai programja alapján, az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az ellátott, meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően munka-rehabilitáció és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében. A szociális foglalkoztatás során előállított termékek értékesítése.

 

b, Alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1101121Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása
2101123Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
3101211Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
4102023Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
5102024Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
6107030Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
7107053Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 

c, Államháztartási szakágazati besorolása:

872000      Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása

 

d, Vállalkozási tevékenysége:

A költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytat.