Térítési díj

Az Intézményben élők az ellátásért térítési díjat fizetnek.

Hivatkozással a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az ellátásért fizetendő térítési díjak az alábbiak szerint kerültek megállapításra 2023. május 1-től:

Tab: 4390 Ft/nap

Patalom: 4560 Ft/nap

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő szociális  intézményekre vonatkozó térítési díjakat a személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális ellátások igénybevételének, és a térítési díj fizetési kötelezettség megállapításának rendjéről szóló 30/2015. (XII. 16.) számú, szabályzatnak megfelelően,  a  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint fenntartó hagyja jóvá.

 

Ha az ellátott a havi jövedelméből nem tudja megfizetni az intézményi térítési díj mértékével azonos térítési díjat, a számára személyi térítési díj kerül megállapításra.  A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott rendszeres havi jövedelmének 80 %-át. A megállapított személyi térítési díjon felül megmaradó összeg minden hónapban az ellátottnak költőpénz címén kerül kifizetésre, amelynek felhasználásáról maga dönt.

Az ellátást igénybevevő egészségügyi intézményben történő kezelése esetén a 60 napot meg nem haladó távollét tartalmára, a személyes térítési díj 20%-át fizeti, 60 napon túli egészségügyi intézményben történő kezelése esetén, a személyi térítési díj 40 %-a fizetendő.

Az ellátást igénybevevő 60 napot meg nem haladó egyéb távolléte idejére térítési díjként a személyes térítési díj 20 %-át, 60 napon túli egyéb távollét esetén a személyi térítési díj 60 %-a fizetendő.